Algemene voorwaarden

 

Algemene Bepalingen

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden met bijbehorend Keuringsreglement en Arbitrage-reglement zijn door GroentenFruit Huis en LTO Nederland vastgesteld in de maand mei van het jaar 2019.

Deze voorwaarden zijn de opvolger van de voorwaarden die per 1 september 2006 golden en zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage juni 2019 onder deponeringsnummer 17/2019 en gelden met ingang van 1 juli 2019.

Toepasselijkheid voorwaarden

Artikel 2

 1. a) Deze voorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten van uien waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. b) Aanvullend op de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien is het Nederlands recht van toepassing. De overeenkomsten worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen en aldaar te worden uitgevoerd.
 3. c) De werking van het Weens koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. d) In de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien wordt onder “schriftelijk” mede verstaan berichtgeving per telefax, e-mail, WhatsApp alsmede overige elektronische communicatiemiddelen, die op een zodanige wijze beschikbaar wordt gesteld dat de geadresseerde deze kan opslaan en weergeven.

De koop- en verkoopbevestiging

Artikel 3

 1. a) Een koopovereenkomst bindt partijen zodra zij hierover overeenstemming hebben verkregen. Zij kan door alle middelen rechtens bewezen worden.
 2. a) Afnemer bevestigt schriftelijk de overeenkomst met vermelding dat de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop van zaai- en plantuien met het bijbehorende Keuringsreglement en Arbitragereglement van toepassing zijn.
 3. b) De bevestiging wordt geacht de afspraken te hebben weergegeven, tenzij de in Nederland gevestigde wederpartij binnen 2 werkdagen na verzending haar bezwaren tegen de bevestiging kenbaar maakt.7

Levering en risico-overdracht

Artikel 4

 1. a) In het koopcontract dient te worden overeengekomen de periode waarbinnen en het tijdstip waarop de levering c.q. afname zal plaatshebben. Verkoper en afnemer bepalen tijdig, doch bij mechanisch gekoelde uien tenminste 3 x 24 uur voor levering in onderling overleg wanneer het product zal worden geleverd c.q. afgenomen.
 2. b) Indien één van de partijen anders dan als gevolg van overmacht aantoonbaar in gebreke blijft met levering c.q. afname, is deze aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade en komt het product voor rekening en risico van de in gebreke blijvende partij vanaf het moment dat hij had moeten presteren. De verkoper of afnemer stelt, schriftelijk of telefonisch, de in gebreke blijvende partij in kennis.
 3. c) Indien afnemer of een door afnemer aangewezen ontvanger zorg draagt voor het vervoer, zal verkoper het product opscheppen, eventueel met gebruik van een grondreiniger, en leveren franco op een zo dicht mogelijk bij de opslagplaats gestationeerd vervoermiddel. Indien niet los wordt verladen, zal verkoper het product leveren in door afnemer tijdig beschikbaar gestelde palletkisten. Indien de vervoerder van de afnemer meer dan twee wachturen heeft voordat laadactiviteiten beginnen, kunnen de wachturen aan de verkoper worden doorberekend.
 4. d) Indien het product door verkoper of in zijn opdracht wordt vervoerd, geschiedt de levering bij het lossen op de door afnemer en verkoper overeengekomen plaats.
 5. e) Het product is voor rekening en risico van afnemer van het ogenblik af waarop het product aan hem is afgeleverd, onverminderd het bepaalde onder b) en met dien verstande dat het product ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen dient te voldoen. Gedurende een periode van 2 werkdagen na de dag van levering heeft afnemer het recht over de kwaliteit van het geleverde product te reclameren.
 6. f) Van iedere vracht geleverd product zal afnemer aan verkoper op diens verzoek een gedateerd ontvangstbewijs overhandigen, dan wel doen toekomen, waarop voorkomen de volgende gegevens, voor zover terzake doende:

– naam van verkoper of diens gemachtigde

– naam afnemer

– naam van vervoerder en handtekening van chauffeur

– kenteken vervoermiddel

– datum en uur van vertrek

 1. g) Indien levering later plaats vindt dan in de koopovereenkomst is overeengekomen, stellen partijen vooraf vast hoe tarra en/of bewaarvergoeding wordt vastgesteld.

 

Betaling, eigendomsvoorbehoud en ontbinding

Artikel 5

 1. a) De betaling zal geschieden uiterlijk binnen 3 weken na afloop van de week van levering en ontvangst teeltregistratie en eventueel benodigde certificaten. Bij langdurige leveringen worden alle leveringen in één kalenderweek binnen 3 weken na het einde van de week van die leveringen betaald. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is zonder dat ingebrekestelling is vereist de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag, alsmede alle aan de inning en invordering verbonden kosten.
 2. b) Alle in het contract genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
 3. c) Verkoper kan schriftelijk een betalingsgarantie eisen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van verkoper. De betalingsgarantie kan uitsluitend binnen de termijn van één week voor de geplande levering worden verlangd.
 4. d) Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft verkoper het recht om zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, met vergoeding van de eventueel door hem geleden schade.
 5. e) Het aan afnemer geleverde product blijft eigendom van verkoper, zo lang de afnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. f) Indien vóór de levering van het product het faillissement van afnemer wordt aangevraagd of afnemer surséance van betaling heeft verzocht, heeft verkoper het recht aan afnemer per aangetekend schrijven te berichten dat hij de overeenkomst als ontbonden beschouwt, met het behoud van het recht van verkoper op vergoeding van de door hem geleden schade.

Vaststelling van het gewicht

Artikel 6

 1. a) Indien de prijs wordt overeengekomen op basis van de hoeveelheid geleverde zaai/plantuien, wordt het voertuig zowel met als zonder lading gewogen op een weegbrug met een geijkte weeginrichting. Voornoemde wegingen dienen op de weegbrug van afnemer of een andere in onderling overleg overeengekomen weegbrug plaats te vinden onder vermelding van een tijdsregistratie, nader vast te stellen door partijen.
 2. b) Verkoper moet in de gelegenheid worden gesteld om bij de weging, vermeld in sub a), aanwezig te kunnen zijn.
 3. c) Het vastgestelde gewicht betreft het gewicht uien exclusief bruto gewichtsverschillen, zoals gewicht brandstofgebruik, die afnemer en verkoper onderling zijn overeengekomen.
 4. d) Binnen een week na de levering kan verkoper op verzoek bericht ontvangen (kan telefonisch, schriftelijk of mondeling) van het gewicht van het geleverde gewas.
 5. e) Weegkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Hoedanigheid van het gewas

Artikel 7

De door verkoper te leveren zaai/plantuien veldgewas zijn nagenoeg:

– heel

– goed van kleur

– zuiver, vrij van zichtbare, vreemde stoffen

– vrij van parasieten

– vrij van aantasting van parasieten

– vrij van ziekten en plagen

– vrij van abnormaal uitwendig vocht

– volgroeid en rijp

– vrij van dikhalzen (bouten) zaadstengels

– geen misvormde uien

– vrij van open dubbele harten

– vrij van schot*

– zonder aanhangende grond

– stevig, huidvast en bestand tegen vervoer en verwerking

– gezond

– vrij van vorst

– vrij van hagelschade

– vrij van vreemde geur en smaak

– winddroog

– stevig en huidvast

– en conform wettelijke residu en gewasbeschermingsmiddelen normen

*schot:

Uitwendig schot bij gezonde uien is niet toegestaan. Inwendig schot bij gezonde uien is toegestaan mits dit bij maximaal 1% van het aantal uien niet verder is ontwikkeld dan tot een hoogte van 70% gerekend vanaf de bladstoel en waarvan maximaal 10% van het aantal uien niet verder dan 50% gerekend vanaf de bladstoel.

Inwendig “loos” schot is toegestaan

Monstername

Artikel 8

 1. a) Verkoper en afnemer stellen monstername, tarra en kwaliteit vast volgens het Keuringsreglement van deze voorwaarden op een door afnemer nader te bepalen locatie (binnen Nederland).
 2. b) Verkoper en afnemer hebben het recht om op de tarrering en de kwaliteitsvaststelling toe te zien.
 3. c) Bewaren van de monsters door de afnemer geschiedt tot en met tarrering.

Tarrering

Artikel 9

 1. a) Als uitraaptarra wordt beschouwd:

– uien die niet intact zijn

– kale uien (uien waarvan het buitenste droge vlies ontbreekt of scheuren vertoont waardoor meer dan 10% van de vlezige rokken zichtbaar is)

– vreemde bestanddelen

– uien met vorst en hagelschade

– late, onvolgroeide uien

– dikhalzen (bouten) en zaadstengels

– misvormde uien, waaronder begrepen schot* (zie hiervoor artikel 7), glazige ringen, groei stoornissen en open dubbele harten

– door ziekten of parasieten aangetaste uien

– zonnebrand

– kluiten

– overige afwijkingen die niet tot klasse II behoren1

1 Conform de UNECE Voorwaarden

Als grond tarra wordt losse grond en beschouwd.

Als ondermaat worden uien kleiner dan 35 mm beschouwd.

 1. b) Bij een tarrapercentage (exclusief vocht en grond tarra) van ≥ 15%, dan wel wanneer ≥ 5 % van de uien is beschadigd, heeft de afnemer het recht aan verkoper de afname te weigeren. De afnemer dient de verkoper hierover binnen een redelijke termijn na ontvangst van de eerste vracht te berichten. De afnemer moet de verkoper in de gelegenheid stellen het percentage tarra terug te brengen naar minder dan 15%, dan wel het percentage beschadigde uien terug te brengen naar minder dan 5%. Bij een tarra percentage (exclusief vocht en grond tarra) van meer dan 10% heeft de afnemer het recht een overeengekomen korting toe te passen.

Een tarrapercentage (exclusief vocht en grond tarra) van minder dan 5% geeft het

recht een overeengekomen premie toe te passen.

 1. c) Onverminderd het bepaalde in artikel 4 heeft de afnemer bij meer dan 2% natrot of meer dan 3% niet uitwendig zichtbare gebreken (zoals rotte ringen en harten) in het gedeelte 35 millimeter opwaarts, het recht de afname te weigeren.
 2. d) Bij een percentage grondtarra hoger dan 2% kan afnemer over het meerdere bij de afrekening aan verkoper EUR 30 per ton grond in rekening brengen.
 3. e) Afnemer draagt zorg voor een landbouwkundig verantwoord geachte verwerking/ afvoer van grond.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

 1. a) De aansprakelijkheid van verkoper is behoudens opzet, grove schuld of grove nalatigheid beperkt tot de waarde van de te leveren uien.
 2. b) Voorafgaande aan aankoop van het product bepaalt de afnemer aan de hand van waarneembare kenmerken en de overlegde gegevens van de teeltregistratie, of het product voldoet aan eisen van voedselveiligheid en in het handelsverkeer mag worden gebracht.
 3. c) Afnemer is verantwoordelijk voor een nauwkeurig tracking en tracing systeem.
 4. d) Ingebrekestelling dient te geschieden per aangetekend schrijven.

Overmacht

Artikel 11

 1. a) Overmacht, zoals stakingen, oorlog en natuurrampen, stagnatie in de energievoorziening, bedrijfsbrand en ernstige machinebreuk geeft aan ieder der partijen het recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de voortzetting van het contract onmogelijk blijkt, de overeenkomst voor de toekomst te beëindigen.
 2. b) Beroep op overmacht alsmede het opschorten van de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of het beëindigen van het contract op grond van die overmacht moeten zo spoedig mogelijk aan de betrokken tegenpartij(en) schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld.
 3. c) Handels- of afzetbelemmering (prijswijzigingen) zullen voor partijen géén reden zijn het contract eenzijdig te wijzigen, te beëindigen of de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten.

Expertise

Artikel 12

 1. a) In geval (na schriftelijke melding) door de afnemer de afname geweigerd wordt op grond van vermeende te hoog tarrapercentage en/of niet voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria, heeft één of beide partijen het recht een expertise door een onafhankelijke en erkende controle-instelling te laten verrichten. Verkoper en afnemer nemen hiertoe gezamenlijk één monster dat verzegeld aan een onafhankelijke en officieel erkende controle-instelling wordt aangeboden.
 2. b) Door de meest gerede partij dient onverwijld, maar uiterlijk de eerste werkdag na het ontstaan van het geschil, de benoeming van een beëdigd expert te worden aangevraagd bij het Instituut voor Agrarisch Recht.
 3. c) De expertise wordt uitgevoerd uiterlijk op de eerste werkdag, volgend op de dag dat het geschil ontstaat. Beide partijen worden tevoren tijdig in kennis gesteld van dag, plaats en uur waarop de expertise zal plaatsvinden, zodat partijen deze kunnen bijwonen. Een expertiserapport wordt uitgebracht.
 4. d) De kosten van expertise komen voor rekening van de aanvrager, tenzij partijen in onderling overleg afspraken daarover maken.

Mediation en arbitrage

Artikel 13

 1. a) Wanneer een geschil verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot het bevoegd arbitrage-instituut te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst.
 2. b) De meest gerede partij dient een daartoe strekkende schriftelijk aanvraag in bij het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR), Postbus 245, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-424181, faxnummer 0317-424313.
 3. c) De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.
 4. d) Indien de meest gerede partij binnen 14 dagen na de in het vorige lid bedoelde melding geen reactie van de wederpartij heeft ontvangen waaruit blijkt dat wederpartij bereid is het geschil door middel van mediation op te lossen zal het geschil worden beslecht door middel van arbitrage op de wijze zoals bepaald in het bij deze Algemene Voorwaarden voor de contractteelt en in- en verkoop uit opslag van zaaiuien voorwaarden behorende Arbitragereglement.

Slotbepaling

Artikel 14

Deze Algemene Voorwaarden met bijbehorend Arbitragereglement zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

LTO Nederland en GroentenFruit Huis gezamenlijk zijn te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen eerst kunnen ingaan nadat deze wijzigingen zijn gedeponeerd bij voornoemde rechtbank en de leden over deze wijziging zijn geïnformeerd.

 1. Definities

Tarrering

Onder tarreren wordt verstaan het vaststellen van het in de partij voorkomende gewichtspercentage uitraaptarra. Als uitraaptarra wordt beschouwd:

– uien die niet intact zijn

– kale uien (uien waarvan het buitenste droge vlies ontbreekt of scheuren vertoont waardoor meer dan 10% van de vlezige rokken zichtbaar is)

– vreemde bestanddelen

– uien met vorst en hagelschade

– late, onvolgroeide uien

– dikhalzen (bouten) en zaadstengels

– misvormde uien, waaronder begrepen schot* (zie hiervoor artikel 7 van de AVZ), glazige ringen, groei stoornissen en open dubbele harten

– door ziekten of parasieten aangetaste uien

– zonnebrand

– kluiten

– overige afwijkingen die niet tot klasse II behoren2

2 Conform de UNECE Voorwaarden

Als grond tarra wordt losse grond beschouwd.

Als ondermaat worden uien kleiner dan 35 mm beschouwd.

Indien niet anders overeengekomen vindt tarrering plaats op het erf van de verkoper.

 1. Het monster
 2. Het monster dient ± 0,1 gewichtsprocent per lading groot te zijn en representatief te zijn voor de partij veldgewas.
 3. De monsters worden genomen door de (vertegenwoordigers) van afnemer en de teler. Als partijen daarmee instemmen, kunnen monsters volautomatisch worden genomen middels geschikte apparatuur.
 4. Bij de teler wordt het monster genomen tijdens het beladen van de vracht. Bij sorteer-en pakstations wordt het monster genomen tijdens de aanvoer van de partijen. Per transporteenheid wordt één deelmonster genomen van ± 0,1 gewichtsprocent. De deelmonsters behorende bij de partij veldgewas, kunnen worden samengevoegd tot één monster.
 5. De genomen monsters worden verpakt in een deugdelijke verpakking en worden verzegeld indien het tarreren niet ter plekke wordt uitgevoerd.

Keuringsreglement voor veldgewas, zaaiuien15

 1. Behandeling van de monsters

Af land

Ten behoeve van de bepaling van het vochtverlies moet het monster vóór en na het deugdelijk en representatief drogen en ventileren gewogen worden.

 1. Beoordeling
 2. Tarreren

Voor de vaststelling van de kwaliteit wordt het monster afgestaart3

3 Staarten en vellen worden gerekend tot de tarra en op een sorteermachine geschud of handmatig gesorteerd.

Aan de hand van het gedroogde en afgestaarte monster worden de volgende gewichtspercentages (uitraaptarra) vastgesteld. Als uitraaptarra wordt beschouwd:

– vochtverlies4

4 Alleen van toepassing bij beoordeling ‘af land’

– uien die niet intact zijn

– kale uien (uien waarvan het buitenste droge vlies ontbreekt of scheuren vertoont waardoor meer dan 10% van de vlezige rokken zichtbaar is)

– vreemde bestanddelen

– uien met vorst en hagelschade

– late, onvolgroeide uien

– dikhalzen (bouten) en zaadstengels

– misvormde uien, waaronder begrepen schot* (zie hiervoor artikel 7 van de AVZ), glazige ringen groei stoornissen en open dubbele harten

– door ziekten of parasieten aangetaste uien

– zonnebrand

– kluiten

– overige afwijkingen die niet tot klasse II behoren

Als grond tarra wordt losse grond beschouwd.

Als ondermaat worden uien kleiner dan 35 mm beschouwd.

 1. Vaststelling van het tarrapercentage

Het tarrapercentage wordt als volgt berekend:

% tarra = gewicht tarra x 100% gewicht monster (na bewaren of drogen)

gewicht tarra = gewicht monster – gewicht monster na tarreren

Keuringsreglement voor veldgewas, zaaiuien16

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit reglement geldt voor het aanvragen en behandelen van arbitrages in alle geschillen uit overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop van zaai-en plantuien 2019 van toepassing zijn.

Artikel 2

Het Arbitragebureau, zijnde het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) gevestigd te Wageningen, Agro Business Park 75, Postbus 245, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-424181, faxnummer 0317-424313, is belast met het in ontvangst nemen van arbitrageaanvragen, de samenstelling van het scheidsgerecht, het voeren van het secretariaat, het regelen van de behandeling van arbitrages en het organiseren van al hetgeen daartoe behoort.

Artikel 3

 1. Het Comité Ui van GroentenFruit Huis stelt een lijst op van arbiters van tenminste 5 personen afkomstig van de uienhandel of verwerking, die bereid en geschikt zijn om als arbiter op te treden.
 2. LTO Nederland stelt een lijst op van arbiters van tenminste 5 personen afkomstig uit telerskringen, die bereid en geschikt zijn om als arbiter op te treden.
 3. Voorts stellen GroentenFruit Huis en LTO Nederland in gezamenlijkheid een lijst op van tenminste 4 juristen die aan een Nederlandse universiteit de graad van Meester in de Rechten hebben verkregen, die geschikt en bereid zijn op te treden als voorzitter van een arbitragecommissie.
 4. GroentenFruit Huis en LTO Nederland kunnen tussentijds deze lijsten herzien en zonodig voor wijzigingen en aanvullingen zorgen. Eenmaal per 3 jaar worden de lijsten opnieuw samengesteld.

Artikel 4

 1. Arbiters spreken recht als goede personen, naar billijkheid.
 2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, past het scheidsgerecht Nederlands recht en de Algemene Voorwaarden de in- en verkoop van zaai- en plantuien toe, terwijl in elk geval voor het formele procesrecht het Nederlands recht geldt.
 3. De opdracht van het scheidsgerecht duurt voort totdat het zijn laatste eindvonnis heeft gewezen, onverminderd de mogelijkheid tot rectificatie en aanvulling, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201917

Aanvraag Arbitrage

Artikel 5

 1. De arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijke arbitrageaanvraag bij het Arbitragebureau gevestigd te Wageningen, Agro Business Park 75, Postbus 245, 6700 AE Wageningen, telefoon 0317-424181, fax 0317-424313.
 2. Zij moet bevatten:
 3. a) de voornaam, de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van de eiser met zijn telefoon- en faxnummer;
 4. b) de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van de verweerder, zo mogelijk met zijn telefoon- en faxnummer;
 5. c) een fotokopie van het contract waarop de eiser zijn vordering baseert;
 6. d) een volledige en duidelijke omschrijving van het geschil, met de vermelding van alle ter zake dienende feiten;
 7. e) een duidelijke formulering van hetgeen eiser vordert.
 8. De arbitrageaanvraag dient, op straffe van verlies van het recht arbitrage aan te vragen, bij voormeld Arbitragebureau te worden ingediend uiterlijk binnen 3 maanden nadat gebleken is dat het geschil niet in der minne noch via mediation tussen partijen kan worden opgelost.

De termijn van 3 maanden begint te lopen op de dag dat de ene partij aan de andere per aangetekende brief of e-mail met leesbevestiging heeft bericht dat, naar zijn mening, het geschil niet in der minne kan worden opgelost en derhalve de termijn van 3 maanden aanvangt. Ten aanzien van het instellen van tegenvorderingen geldt het bepaalde in artikel 17.1.

 1. De in dit reglement vermelde termijnen worden met een dag verlengd, indien zij op een zondag of op een wettelijke feestdag aflopen. Als wettelijke feestdagen worden slechts die erkend, die in het gehele land officieel zijn.
 2. De arbitrageaanvraag wordt ingediend in enkelvoud. Indien deze aanvraag niet voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten, stelt het Arbitragebureau eiser in de gelegenheid die aan te vullen.

Voorschot arbitragekosten

Artikel 6

 1. Het Arbitragebureau stelt na ontvangst van de arbitrageaanvraag het bedrag vast dat de aanvrager van de arbitrage, respectievelijk de indiener van de tegenvordering (artikel 17 lid 1), als voorschot dient te betalen ter bestrijding van de te verwachten arbitragekosten.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201918

Dit voorschot dient binnen een door het Arbitragebureau te bepalen termijn, op de door het Arbitragebureau aangegeven wijze, te worden betaald. Het staat het Arbitragebureau te allen tijde vrij aanvullende voorschotten te verlangen.

 1. Bij gebreke van betaling binnen de door het Arbitragebureau vastgestelde termijn, wordt geacht de arbitrageaanvraag c.q. de ingestelde tegenvordering te zijn ingetrokken. Een nieuwe arbitrageaanvraag en/of tegenvordering kan dan uitsluitend worden ingesteld binnen de daarvoor resterende termijnen als bedoeld in artikel 5 voor wat betreft de aanvraag, en artikel 15.1 voor wat betreft de tegenvordering.
 2. Het Arbitragebureau is gerechtigd om gedurende de arbitrage van de aanvragende partij verhoging van het gedeponeerde bedrag te vorderen, telkens wanneer de arbitragecommissie zulks nodig acht. Indien de aanvragende partij het aanvullende voorschot niet deponeert, wordt de gang van het geding opgeschort totdat deponering heeft plaatsgehad.

Artikel 7

 1. Het Arbitragebureau zendt een aangetekend afschrift van de arbitrageaanvraag met de bijlagen naar de verweerder, nadat de aanvrager het gevraagde voorschot als hiervoor bedoeld in artikel 6 heeft voldaan.
 2. Bij de toezending van het afschrift van de arbitrageaanvraag stelt het Arbitragebureau tevens de verweerder in de gelegenheid om binnen 4 weken zijn schriftelijk verweer bij hem in te dienen. Het Arbitragebureau is bevoegd om die termijn, zo daartoe aanleiding bestaat, te verlengen met een maximale termijn van nog eens 4 weken, tenzij partijen instemmen met een langere verlenging.

Repliek en dupliek in eerste aanleg

Artikel 8

 1. Het Arbitragebureau in eerste aanleg stelt de aanvrager in de gelegenheid om binnen 4 weken schriftelijk op het antwoord van de tegenpartij te reageren.
 2. Na ontvangst van de reactie van de aanvrager op het antwoord, de conclusie van repliek, zendt het Arbitragebureau een afschrift daarvan aan de tegenpartij en stelt haar in de gelegenheid om daarop binnen 4 weken na verzending met een conclusie van dupliek te reageren.
 3. De hiervoor in 8.1 en 8.2 genoemde termijn van 4 weken kan door het Arbitragebureau met maximaal 4 weken worden verlengd. Verdere verlenging is uitsluitend en alleen mogelijk met instemming van beide partijen.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201919

Wijziging van vordering en intrekking vordering

Artikel 9

 1. Het staat partijen vrij de door hen ingestelde vordering(en) tot aan de dag van de mondelinge behandeling te veranderen, te vermeerderen of te verminderen, tenzij naar het oordeel van de Arbitragecommissie de tegenpartij daardoor in zijn verdediging onredelijk wordt bezwaard of de procedure daardoor onredelijk zou worden vertraagd.
 2. Een vermeerdering, vermindering of verandering van de ingestelde vordering, waaronder begrepen de ingestelde tegenvordering, brengt geen wijziging in de samenstelling van een eenmaal benoemde Arbitragecommissie.
 3. In het geval de arbitrageaanvraag wordt ingetrokken, brengt het Arbitrage- bureau een vergoeding in rekening bij de aanvrager die het, gelet op alle omstandigheden en de gemaakte kosten, redelijk acht.

Benoeming arbitragecommissie

Artikel 10

 1. Na voltooiing van de schriftelijke procedure wordt door het Arbitragebureau, rekening houdend met de aard van het geschil, uit de arbitragelijst als bedoeld in artikel 3 een arbitragecommissie benoemd. Wanneer de commissie bestaat uit meer leden dan alleen een voorzitterarbiter, zal de commissie bestaan uit één arbiter afkomstig uit de kring van de handel en verwerkers van uien, één arbiter afkomstig uit de kring van telers van uien en een voorzitter benoemd uit de lijst als bedoeld in artikel 3.3.
 2. Het Arbitragebureau stelt de benoemde arbiters zo spoedig mogelijk schrif- telijk op de hoogte van hun benoeming. De benoemde arbiters dienen het Arbitragebureau binnen 8 dagen te laten weten of zij hun benoeming aanvaarden. Indien één arbiter zijn benoeming niet aanvaard of zijn taak niet kan uitoefenen, benoemd het bureau zo spoedig mogelijk een ander in zijn plaats. Benoeming van een andere arbiter is uiteraard ook mogelijk wanneer tijdens de procedure de eerder benoemde arbiter, die zijn benoeming heeft aanvaard, niet meer in staat is zijn taak uit te oefenen. Wanneer de vervanging van een arbiter plaatsvindt na een mondelinge behandeling, zal de mondelinge behandeling opnieuw plaatsvinden, tenzij de partijen schriftelijk meedelen daar geen prijs op te stellen.
 3. Na aanvaarding van hun benoeming deelt het Arbitragebureau de samenstelling van de arbitragecommissie aan partijen mede en zendt aan de betrokken arbiters exemplaren van alle door partijen bij het Arbitragebureau ingediende stukken.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201920

Eisen aan arbiters

Artikel 11

 1. Een arbiter dient onafhankelijk en onpartijdig te zijn en mag op generlei wijze bij het geschil zijn betrokken of daaruit voordeel kunnen trekken.
 2. Hij mag evenmin nauwe banden hebben met de persoon of de onderneming van een van de partijen.
 3. Hij mag van tevoren partijen over het geschil niet hebben geadviseerd of hen zijn mening daarover kenbaar hebben gemaakt.
 4. Buiten de arbitrage om mag hij zich niet met een van partijen over het geschil verstaan.
 5. Degene die als arbiter wordt aangezocht en meent dat hij niet aan de voornoemde vereisten voldoet, is gehouden dit mede te delen aan het Arbitragebureau en die aanwijzing niet te aanvaarden.

Mogelijkheid tot wraking

Artikel 12

 1. Een arbiter kan worden gewraakt in de gevallen en op de wijze vermeld in artikel 1033 e.v. Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Voorts kan een arbiter worden gewraakt op grond:

– dat arbiter werkzaam is voor de onderneming van één der partijen, danwel in deze onderneming belang heeft, alles in de ruimste zin des woords;

– dat arbiter in het geschil als adviseur of deskundige heeft gefungeerd danwel op enige andere wijze daarbij betrokken is geweest;

– dat een proces of arbitrage loopt tussen één der partijen en de arbiter, diens echtgenote, zijn bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn;

– dit alles ongeacht of deze gronden voor of na de benoeming van arbiter(s) zijn opgekomen.

 1. De partij die een arbiter wil wraken, dient zulks op straffe van verval van recht binnen één week nadat hij van de benoeming op de hoogte is gesteld c.q. binnen één week na haar bekend worden van een nadien opgekomen grond tot wraking, schriftelijk aan het Arbitragebureau mede te delen. In deze schriftuur dient hij op straffe van verval van zijn recht de gronden voor de wraking te vermelden.
 2. De arbitrage wordt geschorst totdat over de wraking is beslist.
 3. Direct na ontvangst van de schriftelijke mededeling dat een arbiter wordt gewraakt, dient het Arbitragebureau dit aan de gewraakte arbiter en aan de wederpartij mede te delen. Zij dienen vervolgens binnen een week na ontvangst aan het Arbitragebureau schriftelijk hun berusting of gemotiveerde afwijzing te doen toekomen, bij gebreke waarvan zij worden geacht in de wraking te berusten.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201921

 1. Indien zowel de gewraakte arbiter als de wederpartij de wraking afwijst, dient de wrakende partij, wanneer hij zijn verzoek tot wraking handhaaft, terstond, dat wil zeggen uiterlijk binnen 14 dagen nadat hem schriftelijk mededeling is gedaan dat het verzoek is afgewezen, een verzoek tot wraking bij de daartoe bevoegde rechter in te dienen, zulks op straffe van verval van recht.
 2. Wanneer de gewraakte arbiter of de wederpartij in de wraking berust, zal hij niet in betreffende zaak als arbiter kunnen functioneren. Het Arbitragebureau benoemt dan terstond een andere arbiter.

Procedure

Artikel 13

 1. De voorzitter van de arbitragecommissie treft die maatregelen die voor een goed verloop en een spoedige voortgang van de arbitrage vereist zijn.
 2. De voorzitter kan aan partijen het wisselen van verdere conclusies toestaan binnen de door hem vast te stellen termijn. Indien hij daartoe geen aanleiding vindt, zal hij dag, uur en plaats bepalen voor de mondelinge behandeling. De arbitrage en de mondelinge behandeling vinden plaats in op een door de voorzitter aan te wijzen locatie, plaats, waar ook het vonnis wordt gewezen. De voorzitter draagt er zorg voor dat partijen tijdig bij aangetekende brief worden opgeroepen.
 3. De voorzitter ziet erop toe dat partijen op voet van gelijkheid worden behandeld en geeft elke partij gelegenheid voor haar rechten op te komen en haar stellingen uiteen te zetten.

Artikel 14

 1. Elke partij kan voor het scheidsgerecht persoonlijk verschijnen of zich doen vertegenwoordigen en laten bijstaan door een advocaat, dan wel door een daartoe schriftelijk gevolmachtigde.

Artikel 15

 1. De verweerder is uitsluitend bevoegd vóór of uiterlijk bij conclusie van antwoord in eerste aanleg, een tegenvordering in te stellen, mits deze gebaseerd is op een overeenkomst, waarop de Algemene Voorwaarden contractteelt uien of de in- en verkoop van zaai- of plantuien van toepassing zijn verklaard.
 2. Partijen zijn bevoegd tot uiterlijk 14 dagen vóór de dag van de mondelinge behandeling een schriftelijke aanvullende conclusie in te dienen bij het scheidsgerecht, per adres naar het Arbitragebureau, dat onverwijld een afschrift daarvan aan de wederpartij zendt, hun vordering te vermeerderen en/of de grondslag van hun vordering aan te vullen of te wijzigen.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201922

De wederpartij is bevoegd daartegen bezwaar te maken.

 1. De arbitragecommissie kan de gevraagde vermeerdering, aanvulling of wijziging weigeren, indien de wederpartij daardoor onaanvaardbaar in haar verdediging zou worden bemoeilijkt of de voortgang van de arbitrage daardoor te zeer zou worden opgehouden.

Artikel 16

 1. Bij de mondelinge behandeling geeft de voorzitter van de arbitragecommissie partijen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten.
 2. Partijen kunnen, mits zij eenstemmig zijn, van een mondelinge behandeling afzien en vonnis vragen op de gewisselde conclusies.
 3. Het scheidsgerecht kan bij de oproeping van partijen voor de mondelinge behandeling mededelen dat partijen de bevoegdheid hebben dan getuigen voor te brengen. Als partijen daarvan gebruik willen maken, dienen zij tenminste 8 dagen vóór de zitting de namen en de adressen van de getuigen op te geven aan de voorzitter van de arbitragecommissie en aan de wederpartij.

Artikel 17

 1. Het scheidsgerecht is bevoegd bij interlocutoir5

5 Tussenvonis waarbij het scheidsgerecht een bewijsopdracht, nadere inlichtingen of onderzoek beveelt waarvan de beslissing in het conflict afhankelijk kan zijn vonnis aan de partij die daarvoor in aanmerking komt, een bewijsopdracht te geven die door het scheidsgerecht zal worden geformuleerd.

 1. Hierbij wordt tevens bepaald dag, uur en plaats waar die getuigen door het scheidsgerecht zullen worden gehoord, waarbij partijen zo mogelijk in persoon aanwezig dienen te zijn.
 2. Het scheidsgerecht is ook bevoegd een comparitie6

6 Het persoonlijk verschijnen van personen, de comparanten van partijen te gelasten. Verschijnt één van de partijen dan niet zonder geldige reden, dan kan het scheidsgerecht uit dit wegblijven de gevolgtrekking maken, die het passend acht.

Artikel 18

 1. De eisende partij is te allen tijde bevoegd haar vordering in te trekken, doch zij kan dit tijdens of na de mondelinge behandeling alleen doen als de wederpartij daarin toestemt of aan de wederpartij betaalt het door het scheidsgerecht vastgestelde bedrag voor haar kosten.
 2. Bovendien is eiser dan verschuldigd de arbitragekosten vast te stellen door de voorzitter van de arbitragecommissie, mede te verhalen op het door eiser betaalde voorschot.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201923

Artikel 19

 1. Indien de verweerder binnen de door het Arbitragebureau vastgestelde termijn geen conclusie van antwoord, als bedoeld in artikel 7 en 8, indient, geen uitstel vraagt of na verkregen uitstel daarvan geen gebruik maakt, niet ter zitting voor de mondelinge behandeling verschijnt, kan het scheidsgerecht aanstonds vonnis wijzen. In dat geval wordt de vordering geheel of gedeeltelijk toegewezen, tenzij deze aan het scheidsgerecht ongegrond of onrechtmatig voorkomt. Het scheidsgerecht is bevoegd, alvorens die vordering toe te wijzen, van eiser het bewijs van één of meer van zijn stellingen te verlangen.
 2. Indien eiser geen gebruik maakt van de hem gegeven gelegenheid te reageren op de conclusie van antwoord, zonder geldige reden niet verschijnt bij de mondelinge behandeling, in gebreke blijft met het verstrekken van de door het scheidsgerecht gevraagde inlichtingen, niet verschijnt op een door het scheidsgerecht bevolen comparitie, kan het scheidsgerecht de vordering van eiser als ingetrokken beschouwen.
 3. De tot dan toe gemaakte kosten van de arbitrage kan het scheidsgerecht verrekenen met het door eiser gestorte voorschot.

Artikel 20

 1. Het scheidsgerecht kan in elke stand van het geding, op vordering van één der partijen, een voorlopige beslissing nemen of aan partijen een opdracht verstrekken, noodzakelijk of wenselijk ter voorkoming van schade of ter opheldering van feiten of ter voorkoming van gegevens voor de berechting van het geschil, één en ander in de vorm van een arbitraal tussenvonnis.
 2. Het scheidsgerecht behoudt zich de vrijheid om, niet beïnvloed door deze maatregelen, in de hoofdzaak vonnis te wijzen zoals het meent dat het behoort.

Artikel 21

 1. Een derde die belang heeft bij een arbitrage, gevoerd krachtens dit reglement, kan het scheidsgerecht verzoeken zich daarin te mogen voegen of daarbij te mogen tussenkomen.
 2. Een partij kan het scheidsgerecht verzoeken een derde in vrijwaring te mogen oproepen, wanneer hij meent daarvoor gegronde redenen te hebben, bijvoorbeeld omdat een ander hem moet vrijhouden van de nadelige gevolgen van een veroordeling of omdat hij de gevolgen van die veroordeling op een ander kan afwikkelen.
 3. Een verzoek om zich te mogen voegen, te mogen tussenkomen of een ander in vrijwaring op te roepen, moet schriftelijk tot de voorzitter van het scheidsgerecht worden gericht. Een verzoek om vrijwaring moet uiterlijk 14 dagen vóór de mondelinge behandeling bij het Arbitragebureau worden ingediend.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201924

 1. Het scheidsgerecht beslist hierover nadat partijen hierover zijn gehoord, althans hen de gelegenheid is geboden zich hierover uit te laten.
 2. De voeging, tussenkomst of vrijwaring kan slechts worden toegelaten, indien de derde bij een schriftelijke overeenkomst met partijen tot de arbitrage is toegetreden of partij is bij een overeenkomst, waarop de Algemene Voorwaarden contractteelt uien of de in- en verkoop van zaai- of plantuien van toepassing zijn. Door de toelating van de voeging, tussenkomst of vrijwaring wordt de derde in het arbitraal geding partij.

Het vonnis

Artikel 22

Het scheidsgerecht streeft ernaar zo spoedig mogelijk vonnis te wijzen. Het kan een tussenvonnis wijzen, waarbij partijen wordt opgedragen nadere inlichtingen te verstrekken of aan één of meer partijen een bewijsopdracht verstrekken of een comparitie van partijen gelasten om een regeling te beproeven.

Artikel 23

 1. Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid van stemmen.
 2. Het arbitraal vonnis wordt door de voorzitter en de arbiters ondertekend en indien een griffier is benoemd, mede door de griffier. Weigert een arbiter het vonnis te ondertekenen of is een arbiter daartoe niet in staat, dan wordt daarvan door de andere arbiters in het door hen ondertekende vonnis melding gemaakt, terwijl ook die vermelding door hen wordt ondertekend.
 3. In het vonnis moeten de voorletters, de namen en de woonplaatsen van de arbiters worden vermeld, benevens die van partijen.
 4. Het vonnis dient voorts in te houden een kort overzicht van de procedure, een weergave van de ingestelde vordering en eventueel de vordering in reconventie en het door de gedaagde gevoerde verweer.
 5. Vervolgens dienen te worden vermeld de overwegingen die tot het vonnis hebben geleid, met de beslissing zelf.
 6. Het scheidsgerecht stelt vast de kosten van de arbitrage en veroordeelt in beginsel de in het ongelijk gestelde partij die kosten te betalen aan de weder- partij, nadat tevoren de eisende partij die kosten van het scheidsgerecht bij wijze van voorschot aan het Arbitragebureau heeft voldaan.
 7. Onder de kosten van arbitrage kunnen worden begrepen de kosten van de rechtskundige bij stand van de in het ongelijk gestelde partij.
 8. Het scheidsgerecht is bevoegd, als het daartoe aanleiding vindt, de kosten tussen partijen te compenseren op de wijze die het juist acht.

Arbitragereglement behorende bij de Algemene Voorwaarden

voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 201925

Artikel 24

 1. Het Arbitragebureau draagt er zorg voor dat aan elke partij een exemplaar van het door arbiters getekend vonnis per aangetekende brief wordt gezonden, en een eveneens door arbiters ondertekend exemplaar van het vonnis wordt gedeponeerd ter griffie van de rechtbank binnen het arrondissement waarin de plaats waar het vonnis is gewezen, is gelegen.
 2. Het Arbitragebureau geeft eveneens per aangetekend schrijven aan partijen van deze nederlegging kennis.

Artikel 25

Indien voor het scheidsgerecht een griffier is benoemd, kan het scheidsgerecht de hiervoor vermelde werkzaamheden voor het Arbitragebureau ook aan de griffier opdragen.

Artikel 26

Het vonnis is bindend voor partijen met ingang van de dag waarop het is gewezen.

Wijzigingen

Artikel 27

LTO Nederland en GroentenFruit Huis kunnen gezamenlijk te allen tijde wijzigingen in dit Arbitragereglement aanbrengen. Deze wijzigingen gelden niet voor arbitrages die voor het in werking treden van die wijzigingen reeds aanhangig zijn gemaakt.